خدمات پیمانکاری

 

 

پیمانکاری ساختمان یکی از واژه هایی می باشد که در انجام عملیات هایی چون ساختن و ساز ها زیاد گفته و شنیده می شود. به طور کل پیمانکاری ساختمان در تهران با فعالیت هایی چون تهیه مصالح، حمل و نقل، ساخت و اجرا گفته می شود. مدیریت اجرای پروژه به پیمانکار واگذار می گردد و هزینه های آن به صورت درصدی به پیمانکار پرداخت می شود . هزینه های مدیریت پروژه می تواند شامل هزینه های مدیریت فنی ، تدارکات ، مالی و اداری باشد . جزییات عوامل مدیریت به درصد توافق شده بستگی دارد . آدوخ انجام امور ساختمانی را با کم ترین هزینه و در کمترین زمان ممکن با نظارت کامل مهندس ناظر مورد تایید سازمان نظام مهندسی جهت پیمانکاری ساختمان درتهران با امضای قرارداد رسمی باتوجه به بودکه در نظر گرفته شده توسط مالک انجام خواهد داد.
خدمات پیمانکاری