طراحی نقشه های اجرایی ساختمان

 

 

نقشه های فاز دو که به نقشه های اجرایی معروف هستند توسط مهندسین هر رشته اعم از مهندس معمار، مهندس سازه، مهندس تأسیسات مکانیکی و مهندس تأسیسات برقی تهیه می گردد و این مهندسین با توجه به نقشه های فاز اول اقدام به تهیه نقشه های اجرایی می کنند که در نهایت این نقشه ها در اختیار مهندس معمار قرار می گیرد و پس از هماهنگی بین نقشه های گروه های مختلف با طرح اولیه این نقشه ها در اختیار نقشه کش ها قرار می گیرد.
طراحی نقشه های اجرایی ساختمان