پروژه دروس بهارستان دوم

پروژه گلسنگ نیاوران
پروژه گلسنگ نیاوران

بودجه نهایی:9,500,000 میلیارد تومان

متراژ:57 هزار متر مربع

نوع قرارداد:مدیریت ساخت و ساز

مالک:بیمارستان درمانگران لس آنجلس

معمار:اولیور کوئین

پروژه نیاوران
پروژه نیاوران

بودجه نهایی:9,500,000 میلیارد تومان

متراژ:57 هزار متر مربع

نوع قرارداد:مدیریت ساخت و ساز

مالک:بیمارستان درمانگران لس آنجلس

معمار:اولیور کوئین